اجرای عملیات خرید و حمل آب و آبیاری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی90