نوامبر 15, 2023

کاشت درخت در پارک جنگلی کوهستان (کمربند سبز جنوبی)-سال94

کاشت درخت در پارک جنگلی کوهستان(کمربند سبز جنوبی) شماره قرارداد38/94/11246 مدت قرارداد از تاریخ 94/5/21به مدت یکماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 14, 2023

کاشت و واکاری نهال در پارک جنگلی کوهستان واقع در کمربند سبز-سال94

کاشت و واکاری نهال در پارک جنگلی کوهستان واقع در کمربند سبز شماره قرارداد38/94/11293 مدت قرارداد از تاریخ94/5/21 به مدت یکماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 13, 2023

کاشت فضای سبز حاشیه بلوار ورودی بوستان هفت حوض-سال93

آماده سازی بستر و کاشت درخت و پرچین در باغچه های پیاده رو بلوار ورودی به طول 3000متر و سطح شیبدار محوطه اصلی در بوستان هفت []
نوامبر 12, 2023

کاشت درخت و لوله گذاری شبکه آبیاری در پارک جنگلی کوهستان-سال90

کاشت درخت و لوله گذاری شبکه آبیاری در پارک جنگلی کوهستان واقع در اراضی کمربند سبز شماره قرارداد22/90/176990 مدت قرارداد ار تاریخ90/12/25به مدت 8ماه شمسی کارفرما:شهرداری []
نوامبر 11, 2023

اجرای عملیات گود برداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان-سال89

اجرای عملیات گودبرداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان شماره قرارداد38/89/21192 مدت قرارداد از تاریخ89/10/10لغایت89/11/10 کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 10, 2023

کاشت و لوله گذاری پروژه کوهستان-سال89

کاشت و نگهداری درختان و اجرای لوله گذاری پارک جنگلی کوهستان شماره قرارداد38/279 مدت قرارداد از تاریخ 89/1/11به مدت سه ماه می باشد. کارفرما:سازمان پارکها و []
نوامبر 9, 2023

اجرای گودبرداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان-سال89

اجرای گودبرداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان شماره قرارداد38/89/15055 مدت قرارداد از تاریخ 89/8/5لغایت مورخه 89/9/5به مدت یکماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 8, 2023

کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی ویرانی-سال88

کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی ویرانی(2نوبت آبیاری) شماره قرارداد38/9882 مدت قرارداد از تاریخ 1388/6/11به مدت دو ماه می باشد کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 7, 2023

کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی کوهستان-سال88

کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی کوهستان دو نوبت آبیاری شماره قرارداد38/9396 مدت قرارداد از تاریخ88/6/4به مدت دو ماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 6, 2023

خدمات کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی کوهستان-سال 87

کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی کوهستان طبق شرایط فنی و اجرایی و اختصاصی پیوست شماره قرارداد38/24578 مدت قرارداد از تاریخ87/12/20لغایت مورخه 87/12/28 سازمان پارکها []
نوامبر 5, 2023

کاشت و نگهداری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی-سال87

کاشت و نگهداری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی شماره قرارداد38/21082 مدت قرارداد از تاریخ87/11/6به مدت یکسال کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 4, 2023

انجام خدمات کاشت درخت در پروژه کوهستان-سال86

انجام خدمات کشت درخت در پروژه کوهستان طبق شرایط فنی و اجرایی شماره قرارداد38/16619 مدت قرارداد از تاریخ 86/11/11به مدت دو ماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای []
نوامبر 3, 2023

انجام عملیات احداث کمربند سبز-سال86

انجام عملیات احداث و نگهداری کمربند سبز مشهد شماره قرارداد3191 مدت قرارداد از تازیخ86/2/18به مدت یکسال کارفرما:سازمان محیط زیست
نوامبر 2, 2023

کاشت و نگهداری درختان واقع در ارتفاعات جنوب مشهد-سال86

احداث و نگهداری درختان واقع در ارتفاعات جنوب مشهد شماره قرارداد21/4958 مدت قرارداد از تاریخ86/1/28به مدت 12 ماه کارفرما:شهرداری مشهد
نوامبر 1, 2023

اجرای فضای سبز مجتمع فرهنگی رفاهی استانداری-سال85

کاشت،آبیاری و رگلاژو….در مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی شماره قرارداد41/3/116116 مدت قرارداد از تاریخ 83/12/19به مدت یکسال کارفرما:استانداری خراسان رضوی
نوامبر 1, 2023

احداث کمربند سبز مشهد-سال81

انجام عملیات کشت و نگهداری یکساله اراضی طرح کمربند سبز مشهد در منطقه ویرانی (فاز سه)به مساحت ده هکتار شماره قرارداد16719 مدت قرارداد از تاریخ81/9/25به مدت []