اجرای عملیات گود برداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان-سال89