انجام عملیات طرح خشکسالی مربوط به پارک طبیعت پردیس-سال88