ایجاد و نگهداری یکساله کمربند سبز در مناطق نه دره نجفی و ویرانی فاز2-سال83