عملیات ترمیم و بهسازی تشتک درختان ومسیرهای انتقال آب عرصه پارک طبیعت پردیس در فاز4-سال91