عوامل موثر در میزان انتشار گازهای گلخانه ای در پدیده جنگل زدائی