نگهداری یکساله فضای جنگلکاری پارک طبیعت پردیس مشهد-سال88