کاشت درخت و لوله گذاری شبکه آبیاری در پارک جنگلی کوهستان-سال90