کاشت و نگهداری درختان واقع در ارتفاعات جنوب مشهد-سال86