سلامتی

نوامبر 16, 2023

دستگاه ادراری و تناسلی

دستگاه ادراری و تناسلی دستگاه ادراری مواد زاید را به شکل ادرار از خون می زداید. کلیه ها مواد زاید را از خون دفع می کنند. []
نوامبر 16, 2023

سیستم تنفس

سیستم تنفس کار دستگاه تنفس تهیه اکسیژن برای اعضای بدن و برداشتن دی اکسید کربن (گاز کربنیک) از آنها از طریق تعویض دی اکسید کربن خون []
نوامبر 16, 2023

سیستم ایمنی

سیستم ایمنی : در جهان امروز، با وجود میکروب هایی که همه جا در کمین ما هستند، باید از دفاع محکمی برخوردار باشیم. وقتی از دفاع []
نوامبر 16, 2023

سیستم گوارش

دستگاه گوارش دستگاه گوارش لوله پر پیچ و خمی است که از دهان شروع شده و به مقعد ختم می شود. مواد غذایی در هر یک []