پروژه کاشت

نوامبر 15, 2023

کاشت درخت در پارک جنگلی کوهستان (کمربند سبز جنوبی)-سال94

کاشت درخت در پارک جنگلی کوهستان(کمربند سبز جنوبی) شماره قرارداد38/94/11246 مدت قرارداد از تاریخ 94/5/21به مدت یکماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 14, 2023

کاشت و واکاری نهال در پارک جنگلی کوهستان واقع در کمربند سبز-سال94

کاشت و واکاری نهال در پارک جنگلی کوهستان واقع در کمربند سبز شماره قرارداد38/94/11293 مدت قرارداد از تاریخ94/5/21 به مدت یکماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 13, 2023

کاشت فضای سبز حاشیه بلوار ورودی بوستان هفت حوض-سال93

آماده سازی بستر و کاشت درخت و پرچین در باغچه های پیاده رو بلوار ورودی به طول 3000متر و سطح شیبدار محوطه اصلی در بوستان هفت []
نوامبر 12, 2023

کاشت درخت و لوله گذاری شبکه آبیاری در پارک جنگلی کوهستان-سال90

کاشت درخت و لوله گذاری شبکه آبیاری در پارک جنگلی کوهستان واقع در اراضی کمربند سبز شماره قرارداد22/90/176990 مدت قرارداد ار تاریخ90/12/25به مدت 8ماه شمسی کارفرما:شهرداری []
نوامبر 11, 2023

اجرای عملیات گود برداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان-سال89

اجرای عملیات گودبرداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان شماره قرارداد38/89/21192 مدت قرارداد از تاریخ89/10/10لغایت89/11/10 کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 10, 2023

کاشت و لوله گذاری پروژه کوهستان-سال89

کاشت و نگهداری درختان و اجرای لوله گذاری پارک جنگلی کوهستان شماره قرارداد38/279 مدت قرارداد از تاریخ 89/1/11به مدت سه ماه می باشد. کارفرما:سازمان پارکها و []
نوامبر 9, 2023

اجرای گودبرداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان-سال89

اجرای گودبرداری و لوله گذاری پروژه چهل بوستان شماره قرارداد38/89/15055 مدت قرارداد از تاریخ 89/8/5لغایت مورخه 89/9/5به مدت یکماه کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 8, 2023

کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی ویرانی-سال88

کاشت و نگهداری درختان در پارک جنگلی ویرانی(2نوبت آبیاری) شماره قرارداد38/9882 مدت قرارداد از تاریخ 1388/6/11به مدت دو ماه می باشد کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز