مقالات

نوامبر 18, 2023

عوامل موثر در جلب رضایت بازدید کنندگان پارکهای جنگلی

بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان پارک جنگلی چغاسبز ایلام چکیده امروزه منابع طبیعی هر کشور، از مهمترين شاخ صهاي جذب گردشگر به شمار م []
نوامبر 18, 2023

توان طبیعت گردی پارکهای جنگلی

بررسی توان طبیعت گردی پارک جنگلی سکوتپه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) چکیده مقاله: اکوتوریسم، گرایشی نوین در صنعت جهانگردی و []
نوامبر 18, 2023

ارزش تفرجی پارکهای جنگلی

برآورد ارزش تفرجی و اقتصادی پارک جنگلی شهرستان نور با روش هزینه سفر چکیده مقاله: مقدمه: در حاض حاضر، گردشگری و ا قتصاد گردشگری در حال []
نوامبر 18, 2023

مکان یابی پارکهای جنگلی

بررسی توان طبیعت گردی پارک جنگلی سکوتپه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) چکیده مقاله: اکوتوریسم، گرایشی نوین در صنعت جهانگردی و []
نوامبر 18, 2023

ترجیحات منظر گیاهی پارکهای جنگلی

ترجیحات منظر گیاهی پارک های جنگلی مطالعه موردی :پارک جنگلی چیتگر تهران چکیده مقاله: این پژوهش قصد دارد با رویکرد برنامه ریزی وطراحی مشارکتی به توصیه []
نوامبر 18, 2023

امنیت گردشگران پارکهای جنگلی

بررسی عوامل تاثیرگذار بر امنیت فردی و اجتماعی گردشگران در پارک های جنگلی شهری چکیده مقاله: انسان در فضایی که در آن زندگی می کند قطعاً []